Cenník

CENNÍK
Mestských služieb JELŠAVA platný od 1.2.2018
           
1.)   CENNÍK PRÁC
           

          Cena prác - murárske, inštalatérske, maliarske, zámočnícke práce, ručné zemné práce a pod. je u Mestských služieb Jelšava vypočítavaná v zmysle "Cenníkov údržbársky prác" vydávaných Ministerstvom hospodárstva SR.Pri oceňovaní jednotlivých pracovných operácií sa za základnú jednotnú hodinovú zúčtovaciu sadzbu berie jedna hodina z priemernej nominálnej mzdy
v SR ( údaj Štatistického úradu SR podľa výpočtu Ministrestva financií SR) za uplynulý rok.

        
 Pre rok 2018 je táto hodnota 6,75 € a tá slúži k stanoveniu hodnoty prevedenej práce.
          V cene týchto prác nie je započítaná cena a ani spotreba materiálu, tieto sa uvádzajú pri fakturácii zvlášť.
          Okrem ceny čistého výkonu práce je pri tvorbe celkovej ceny výkonu započítavaná i cena prác, spojených s činnosťami, ktoré je nevyhnutné vykonať pre výkon čistej práce. Do tejto skupiny prác patria hlavne práce spojené s diagnostikou či určením miesta poruchy; príprava strojov, zariadení, náradia, materiálu a ich preprava; práce spojené s ukončením čistého výkonu t.j. uvedenie miesta do pôvodného stavu atď.
         
Práce vysoko odborného charakteru príp. práce vyžadujúce napr. nadmernú fyzickú námahu sú vedúcim dopravno-stavebného úseku oceňované všeobecne platným koeficientom 1,3  t.j.  6,75 x 1,3 = 8,78 €.
          Práce pomocného charakteru sú vedúcim dopravno-stavebného úseku oceňované všeobecne platným koeficientom 0,5 t.j. 6,75 x 0,5 = 3,38 €.

          Práce, ktoré nie su v cenníkoch vydaných MH SR vystihnuté, sú vedúcim dopravno-stavebného úseku oceňované kvalifikovaným odhadom, ktorý vychádza z odborného odhadu porovnaním so zrovnateľnými položkami z týchto cenníkov.
         
Uvedené sumy sú bez DPH !

           
2.)   CENNÍK - PLATBY, POPLATKY, ÚROKY,UPOMIENKY
           
    merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
1.)   POPLATKY ZA VÝKON SPRÁVY          
- rodinné domy a dvojdomy   - 4,00 € 0,80 € 4,80 €
- so 4-mi až 6-mi bytovými jednotkami   - 4,70 € 0,94 € 5,64 €
- so 7-mi až 15-mi bytovými jednotkami   - 5,40 € 1,08 € 6,48 €
- so 16-mi až 24-mi bytovými jednotkami   - 6,10 € 1,22 € 7,32 €
- s 25-mi až 32-mi bytovými jednotkami   - 6,80 € 1,36 € 8,16 €
CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV ZA ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY A ČINNOSTI VYKONÁVANÉ NAD RÁMEC POPLATKU ZA VÝKON SPRÁVY
1. Poplatok za úhradu platieb v hotovosti v pokladni MsS merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
- od 0,00 € do 20,00 €     0,10 € 0,02 € 0,12 €
-  od 20,01 € - 50,00 €     0,25 € 0,05 € 0,30 €
- od 50,01 € do 100,00 €     0,40 € 0,20 € 0,60 €
- od 100,01 € - 150,00 €     1,17 € 0,23 € 1,40 €
- nad 150,01 €     1,66 € 0,33 € 2,00 €
2.Poplatok za úhradu platieb prostredníctvom SIPO   0,25 € 0,05 € 0,30 €
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
 
         
           
           
           
           
           
         
3. Vyhotovenie a distribúcia ďalšieho mesačného zálohového rozpisu na základe rozhodnutia vlastníkov (cena za 1 byt)   1,60 € 0,32 € 1,92 €
4. Zaslanie preplatkov z ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, listovej zásielky, upomienky a pod.   podľa cenníka banky, Slovenskej pošty a.s. a pod.
5. Administratívne zabezpečenie schôdze vlastníkov nad rámec zákona zahŕňa spracovanie programu schôdze, prezenčnej listiny, hlasovacích lístkov a pod., zabezpečenie oboznámení vlastníkom, príprava podkladov, náklady na doručenie atď.   2,50 € 0,50 € 3,00 €
6. Účasť zamestnanca správcu na schôdzi vlastníkov nad rámec zákona
 (cena za 1 hod.)
  4,00 € 0,80 € 4,80 €
7. Vedenie schôdze vlastníkov nad rámec zákona, spracovanie zápisnice zo schôdze, zápisu výsledkov hlasovania, zabezpečenie informovanosti vlastníkov o výsledku hlasovaní a pod.   6,00 € 1,20 € 7,20 €
8. Administratívne zabezpečenie písomného hlasovania vlastníkov -
príprava oznámení, tlač, príprava hlasovacích hárkov,
lístkov, spracovanie zistených výsledkov (cena za 1 byt)
  2,00 € 0,40 € 2,40 €
9. Manipulačné poplatky      
Vyhotovenie kópie dokumentu:     0,00 € 0,00 €
A4 jednostranne    0,08 € 0,02 € 0,10 €
A4 obojstranne    0,12 € 0,02 € 0,14 €
A3 jednostranne    0,20 € 0,04 € 0,24 €
A3 obojstranne   0,30 € 0,06 € 0,36 €
Vydanie potvrdenia o stave evidovaných úhrad vlastníkovi
na základe jeho žiadosti
  1,00 € 0,20 € 1,20 €
Vyhotovenie , tlač, archivácia a doručenie individuálnej
písomnej výzvy vlastníkovi na sprístupnenie bytu zo zákonných dôvodov
  1,00 € 0,20 € 1,20 €
Vyhotovenie kópie ročného vyúčtovania nákladov spojených                s užívaním bytu   1,00 € 0,20 € 1,20 €
Administratívne zabezpečenie úradných kontrol a skúšok meradiel -
nad rámec zákonných povinností správcu
  2,00 € 0,40 € 2,40 €
Vyhotovenie a zaslanie prehľadu o hosodárení s peňažnými prostriedkami na účtoch vlastníkov na individuálne požiadanie vlastníka    2,00 € 0,40 € 2,40 €
Administratívne úkony spojené s prácou na zabezpečenie komerčných  úverov, dotácií a pod. pre bytový dom   50,00 € 10,00 € 60,00 €
Administratívne úkony spojené s prácou na zabezpečenie dodatkov ku vedeným komerčným úverom, dotáciám a pod. pre bytový dom   35,00 € 7,00 € 42,00 €
Administratívne úkony spojené s prácou na zabezpečení vedenia úverových účtov - platby, tlač, archivácia   20,00 € 4,00 € 24,00 €
Administratívne úkony spojené s prácou na zabezpečení prehodnocovania možných refinancovaní úverov v iných bankových domoch na požiadanie vlastníkov   35,00 € 7,00 € 42,00 €
Vyhľadávanie dokumentov, faktúr v archíve z dôvodu nahliadnutia,
 potreby vydania písomného potvrdenia vlastníkovi
  2,00 € 0,40 € 2,40 €
10. Náklady spojené s výberovým konaním na dodávateľa pri realizácii rekonštrukcií, opráv, pre vlastníkov nad rámec zákonných revízií a opráv v zmysle zmluvy o výkone správy - komunikácia s firmami a živnostníkmi, spracovanie podkladov pre výber, cenové ponuky, zabezpečenie obhliadok priestorov   20,00 € 4,00 € 24,00 €
11. Náklady spojené s vyúčtovaním za spracovanie a vyhodnotenie údajov vodomerov a meračov tepla   podľa cenníka zmluvného partnera
12. Vyhotovenie a zaslanie upomienky alebo predsúdneho pokusu
o zmier
  3,33 € 0,67 € 4,00 €
13. Spracovanie uznania dlhu, splátkového kalendára
na základe požiadavky vlastníka bez notárskej zápisnice
  5,00 € 1,00 € 6,00 €
14. Vyhotovenie výzvy na vypratanie bytu   2,00 € 0,40 € 2,40 €
15. Vyhotovenie vyhlásenia správcu pri prevode vlastníctva bytu a nebytových priestorov na nového vlastníka o neevidovaní nedoplatkov pôvodného vlastníka na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a úhradu do fondu prevádzky, údržby a opráv   2,00 € 0,40 € 2,40 €
16. Poplatok za organizačné, právne, technické a ekonomické úkony,
prípravu a zabezpečenie plnenia rozhodnutí vlastníkov mimo uvedených služieb a činností
  5 % - 30 % z ceny realizácie podľa dohody vlastníkmi
17. Príspevok vlastníkov na finančné náklady na členské a ostatné
finančné plnenia spojené s členstvom v Združení správcov a užívateľov nehnuteľností
- časopis, školenia, konferencie a pod. (cena za 1 byt/mesiac)
  0,50 € 0,10 € 0,60 €
         
3.)   CENNÍK - ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ
Zimná údržba :          
    merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
1.)   PLUHOVANIE CIEST          
a)    traktor s radlicou          
        -mestské cesty   km 1,80 € 0,36 € 2,16 €
        -mimomestské cesty   km 1,90 € 0,38 € 2,28 €
2.)   POSYP CIEST          
a)    Nissan Cabstar (ručný posyp)   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
a)    multicar (sypač)   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
b)    LIAZ (ručný posyp)   km 2,00 € 0,40 € 2,40 €
3.)   POSYP CHODNÍKOV          
a)    multicar (sypač)   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
b)   Nissan Cabstar  (ručný posyp)   km 1,50 € 0,25 € 1,50 €
c)    LIAZ (ručný posyp)   km 2,00 € 0,40 € 2,40 €
4.)   POSYP CIEST, CHODNÍKOV S PLUHOVANÍM          
a)   Nissan Cabstar  (ručný posyp)   km 1,50 € 0,25 € 1,50 €
b)    multicar (sypač)   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
4 a) Náklady na 1 km jazdy na prejazd k zásahu (pluhovanie)        
a)   multicar (sypač)   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
b)   traktor   km 1,80 € 0,36 € 2,16 €
c)   Nissan Cabstar (ručný posyp)   km 1,50 € 0,30 € 1,50 €
c)    LIAZ   km 2,00 € 0,40 € 2,40 €
4 b) Náklady na nakládku posypového materiálu na vozidlo        
a)   Nissan Cabstar (ručný posyp)   min. 0,40 € 0,08 € 0,48 €
a)   multicar (sypač)   min. 0,40 € 0,08 € 0,48 €
c)    LIAZ   min. 0,40 € 0,08 € 0,48 €
5.)   RUČNÉ ODSTRÁŇOVANIE SNEHU A ĽADU          
a)    bez následného posypu   m2 1,00 € 0,20 € 1,20 €
b)    s posypom   m2 1,20 € 0,24 € 1,44 €
6.)   FRÉZOVANIE SNEHU SNEHOVOU FRÉZOU          
a)    frézovanie   m2 3,00 € 0,60 € 3,60 €
    merná jednotka bez DPH  20%   DPH spolu
7.)   NAKLADANIE SNEHU  A JEHO ODVOZ S VYLOŽENÍM        
a)    ručná nakládka   min. 0,40 € 0,08 € 0,48 €
b)    odvoz           
        -traktor s vlečkou   km 1,40 € 0,28 € 1,68 €
        -LIAZ   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
8.)   POZBER POSYPOVÉHO MATERIÁLU           
a)    ručné zametanie a nakládka   min. 0,40 € 0,08 € 0,48 €
b)    odvoz          
        - Nissan Cabstar    km 1,00 € 0,20 € 1,20 €
        -traktor s vlečkou   km 1,40 € 0,28 € 1,68 €
        -LIAZ   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
Letná údržba :          
    merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
1.)   KROPENIE CIEST          
a)   PV3S   km 4,00 € 0,80 € 4,80 €
2.)   ČISTENIE CIEST A CHODNÍKOV          
a)    ručné čistenie /zametanie/   m2 1,20 € 0,24 € 1,44 €
b)    strojné fúkanie záhradným fúkarom   m2 1,00 € 0,20 € 1,20 €
c)    strojné vysávanie záhradným fúkarom   m2 1,00 € 0,20 € 1,20 €
3.)   VÝVOZ ODPADU, NEČISTȎT          
a)    mestské komunikácie          
        -traktor s vlečkou   km 1,40 € 0,28 € 1,68 €
        - Nissan Cabstar - v meste    km 1,10 € 0,22 € 1,32 €
        - Nissan Cabstar - mimo mesta    km 1,10 € 0,22 € 1,32 €
        -LIAZ   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
b)    lesné cesty          
        -traktor s vlečkou   km 1,60 € 0,32 € 1,92 €
        - Nissan Cabstar    km 1,20 € 0,24 € 1,44 €
        -LIAZ   km 2,00 € 0,40 € 2,40 €
c)    nakládka +vykládka smetí   min 0,40 € 0,08 € 0,48 €
           
4.)   CENNÍK - OSTATNÉ PRÁCE
    merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
1.)   DOPRAVA          
a)    traktor s vlečkou   km 1,40 € 0,28 € 1,68 €
b)    traktor s klajničákom   km 1,40 € 0,28 € 1,68 €
c)    LIAZ    km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
d)    Nissan Cabstar - v meste    km 1,00 € 0,20 € 1,20 €
e)    Nissan Cabstar - mimo mesta    km 1,00 € 0,20 € 1,20 €
2.)   KOSENIE          
a)    ručné kosenie krovinorezom   m2 0,30 € 0,06 € 0,36 €
b)    kosenie rotačnou kosačkou   m2 0,30 € 0,06 € 0,36 €
c)    kosenie bubnovou kosačkou   m2 0,30 € 0,06 € 0,36 €
d)    kosenie záhradným traktorom   m2 0,50 € 0,10 € 0,60 €
e)    kosenie traktorom   ha 30,00 € 6,00 € 36,00 €
3.)   STRIHANIE ŽIVÉHO PLOTA          
a)    ručné strihanie   hod 3,50 € 0,70 € 4,20 €
b)    strihanie benzínovými nožnicami   hod 5,00 € 1,00 € 6,00 €
4.)   PRÁCE S MOTOROVOU PÍLOU          
a)    pílenie benzínovou pílou    hod 5,00 € 1,00 € 6,00 €
5.)   ORBA          
a)    traktor s pluhom   ha 30,00 € 6,00 € 36,00 €
6.)   POUŽITIE FEKÁLNEHO VOZIDLA          
a)    ťahanie   jedno ťahanie 12,50 € 2,50 € 15,00 €
b)    riedenie   jedno riedenie 12,50 € 2,50 € 15,00 €
c)    presun k zásahu a odvoz odpadu          
       - cestné komunikácie   km 1,40 € 0,28 € 1,68 €
7.)   PREČISTENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY TLAKOVOU VODOU        
a)    PV3S   m3 vody 12,50 € 2,50 € 15,00 €
b)    presun k zásahu    km 1,40 € 0,28 € 1,68 €
5.)   CENNÍK - PRENÁJOM TECHNIKY, STROJOV A ZARIADENÍ
    merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
1.)   PRENÁJOM VOZIDIEL S VODIČOM          
a)    Nissan Cabstar           
        - pristavenie vozidla   pristavenie 5,00 € 1,00 € 6,00 €
        - jazda po komunikáciách - v meste    km 1,00 € 0,20 € 1,20 €
        - jazda po komunikáciách - mimo mesta   km 1,00 € 0,20 € 1,20 €
b)    traktor s vlečkou          
        - pristavenie vozidla   pristavenie 7,00 € 1,40 € 8,40 €
        - jazda po komunikáciách   km 1,40 € 0,28 € 1,68 €
        - jazda v teréne   km 1,60 € 0,32 € 1,92 €
c)    traktor s klajničákom          
        - pristavenie vozidla   pristavenie 7,00 € 1,40 € 8,40 €
        - jazda po komunikáciách   km 1,40 € 0,28 € 1,68 €
        - jazda v teréne   km 1,60 € 0,32 € 1,92 €
d)    LIAZ           
        - pristavenie vozidla   pristavenie 7,00 € 1,40 € 8,40 €
        - jazda po komunikáciách   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
        - jazda v teréne   km 2,00 € 0,40 € 2,40 €
2.)   PRENÁJOM PRÍVESOV          
a)    vlečka za traktor   hod 15,00 € 3,00 € 18,00 €
b)    klajničák   hod 15,00 € 3,00 € 18,00 €
c)    hydraulický rebrík   hod 15,00 € 3,00 € 18,00 €
3.)   PRENÁJOM PRACOVNÝCH NÁSTROJOV          
a)    elektrické ručné náradie          
        - elektropneumatické kladivo BX 1200   hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
        - elektropneumatické kladivo BX 700   hod 1,50 € 0,30 € 1,80 €
        - uhlová brúska VX 12501   hod 1,50 € 0,30 € 1,80 €
        - uhlová brúska VX 230 - 2400   hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
        - vŕtačka   hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
-rezák na obklad    hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
b)    lešenie   hod 3,00 € 0,60 € 3,60 €
c)    elektrocentrála 230V/9A   hod 5,00 € 1,00 € 6,00 €
d) miešačka 220 V   hod 1,50 € 0,30 € 1,80 €
e) zváračka    hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
Pozn.:
Cena pôžičky v prípade prenájmu na 1 deň sa počíta ako cena za 8 hod. t.j. jedna pracovná zmena.V prípade pôžičky na víkend, t.j. prevzatie náradia v piatok a jeho odovzdanie v pondelok ráno je hodinová sadzba znížená o 40%.

Mapa

Kontakt

Adresa:Tomášikova 688, 049 16 Jelšava

Riaditeľ: Ing. Ján Hyžnaj
Kontakttlf.č. :  058/44 82 207
                mobil: 0907 254 580
                e-mail : riaditel@mssjelsava.sk