Hlavná činnosť

 

1. realizácia Plánu hlavných úloh mesta-stavby

2. výstavba bežná a zimná údržba a čistenie miestnych komunikácii mostov

3. údržba dopravného značenia miestnych komunikácií

4. výstavba a údržba verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a vežových hodín

5. údržba a oprava verejných priestranstiev a tvorba verejnej zelene

6. starostlivosť o detské ihriská a pieskoviská

7. zhromažďovanie a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

8. racionálne využívanie nezávadného odpadu

9. prevádzkovanie domu smútku a poskytovanie pohrebníckych služieb

10. starostlivosť a prevádzkovanie pohrebiska

11. správa a údržba bytového fondu a ich prenájom

12. správa a údržba nebytových priestorov a ich prenájom

13. správa energetických zariadení

Mapa

Kontakt

Adresa:Tomášikova 688, 049 16 Jelšava

Riaditeľ: Ing. Ján Hyžnaj
Kontakttlf.č. :  058/44 82 207
                mobil: 0907 254 580
                e-mail : riaditel@mssjelsava.sk